PUR-Härter

1 kg

Tužidlo na báze rozpúšťadiel určené pre 2-zložkové ADLER laky.

Tužidlo na báze rozpúšťadiel určené pre 2-zložkové ADLER laky.

Číslo položky:8202911

Výdatnosť: Pomer tuženia je uvedený v technickom liste príslušného produktu.

Rozpúšťadlové polyizokyanátové tužidlo pre 2-zložkové ADLER PUR laky.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 1

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH204
   Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335
   Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Tužiaci komponent pre mnohé rozpúšťadlové 2-zložkové ADLER PUR laky pre nábytok a vnútorné vybavenie (PUR Strong).

© adler-lacke.com