Aquafix

Kupfer / 1 kg

Číslo položky:813500030001

Hmotnosť netto v kg
 • 1

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H410
   Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P391
   Zozbierajte uniknutý produkt.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
Čistenie náradia

© adler-lacke.com