Lichtschutzkonzentrat

1 l

Číslo položky:9071211

Absorbér UV-žiarenia na rozpúšťadlovej báze ako prídavok do bezfarebných ADLER 2K-PUR nábytkových lakov.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 0,88

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H304
   Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • H315
   Dráždi kožu.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P331
   Nevyvolávajte zvracanie.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
 • Ako prídavok do rozpúšťadlových, transparentných základných a vrchných lakov (ADLER 2K-PUR nábytkové laky) pre docielenie dobrej ochrany voči svetlu na mnohých drevinách.

Čistenie náradia

© adler-lacke.com