Aquafix Blue-Patina

500 ml

Číslo položky:813900021012

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 0,522

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • H314
   Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H410
   Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P260
   Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P310
   Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…
  • P391
   Zozbierajte uniknutý produkt.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
Čistenie náradia
  • Vodou
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com