Arova Aqua-Classic

Farblos / 1 l

Číslo sortimentnej položky:133340010011

Spôsob nanášania:

Vodouriediteľné moridlo na listnaté dreviny na báze svetlostálych špeciálnych farbív pre dosiahnutie nezvýraznených pórov pri morení. ADLER Aqua-Classic je špeciálne vhodný na prelakovanie vodouriediteľnými lakmi. Lakovanie rozpúšťadlovými lakmi je taktiež možné.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • veľmi dobrá svetlostálosť
 • Bez obsahu rozpúšťadiel: áno
 • Vodouriediteľný: áno
Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
 • Na morenie jemno- a hrubopórovitých listnatých drevín, ak sa po morení nemajú dosiahnuť zvýraznené póry

Čistenie náradia
Normy

© adler-lacke.com