Arova Aqua-Classic

Farblos / 1 l

Moridlo na báze vody pre listnaté dreviny nezvýrazňujúce póry pri morení, pre priemyselé a remeslné použitie.

Moridlo na báze vody pre listnaté dreviny nezvýrazňujúce póry pri morení, pre priemyselé a remeslné použitie.

Číslo položky:133340010011

Výdatnosť: 8 m2/l

Spôsob nanášania:

Moridlo na báze vody pre listnaté dreviny s vysokou svetlostálosťou vďaka špeciálnym farbivám pre dosiahnutie nezvýraznených pórov pri morení. ADLER Aqua-Classic je špeciálne vhodný na prelakovanie vodouriediteľnými lakmi. Lakovanie rozpúšťadlovými lakmi je taktiež možné.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • vysoká svetlostálosť vďaka špeciálnym farbivám
 • zjednocujúce moridlo
Zvláštne vlastnosti
 • veľmi dobrá svetlostálosť
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 1

Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Na lakovanie ťažko namáhaných plôch pri výrobe nábytku a interiéru, ako napr. kuchynské a kúpeľňové vybavenie, dosky stola: rozsah použitia II – IV podľa ÖNORM A 1610-12.

  • Na morenie jemno- a hrubopórovitých listnatých drevín, ak sa po morení nemajú dosiahnuť zvýraznené póry.

  • Použitie v kombinácii s vhodným vrchním  lakovým systémom.

Čistenie náradia
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com