Arova Spritzbeize

Weiß / 4 l

Číslo sortimentnej položky:1090104

Spôsob nanášania:

Rozpúšťadlové moridlo pripravené na použitie na báze mikronizovaných pigmentov v kombinácii so špeciálnymi svetlostálymi farbivami pre dosiahnutie výraznej kresby pórov. Nedochádza k zdrsňovaniu dreva a takto namorené drevo vykazuje veľmi dobrú svetlostálosť.

Použitý roztok rozpúšťadiel neobsahuje aromatické rozpúšťadlá.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
 • veľmi dobrá svetlostálosť
 • rýchle schnutie
 • nezdrsňuje drevený povrch
Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
 • Na morenie hrubopórovitých listnatých drevín ako napr. dub, jaseň, mahagón atď., ak sa má docieliť efekt so zvýraznením pórov.

  Plochy namorené ADLER Spritzbeize sú prelakovateľné rozpúšťadlovými aj vodouriediteľnými lakmi.

Čistenie náradia
Normy

© adler-lacke.com