Arova Spritzbeize

Weiß / 4 l

Rozpúšťadlové moridlo pre listnaté dreviny na efekt zvýraznenia pórov pre remeselné a priemyselné použitie.

Číslo položky:1090104

Výdatnosť: cca 8 m²/l

Spôsob nanášania:

Rozpúšťadlové moridlo pripravené na použitie  s obrazom morenia zvýraznených pórov, rýchle schnutie, vysoká ochrana voči svetlu pomocou mikronizovaných pigmentov v kombinácii so špeciálnymi svetlostálymi farbivami, bez zdrsňovania dreva. Produkt neobsahuje škodlivé aromatické rozpúšťadlá a ťažké kovy.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • pripravené na použitie
 • výborná svetlostálosť
 • rýchle schnutie
 • bez zdrsňovania dreva
Zvláštne vlastnosti
 • veľmi dobrá svetlostálosť
 • nezdrsňuje drevený povrch
Hmotnosť netto v kg
 • 3,44

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH211
   Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Produkt je závislý od použitia nábytkových lakov pre povrchovú úpravu nábytku a interiérového vybavenia v oblasti použitia II až IV podľa ÖNORM A 1610-12.

  • Určený k moreniu hrubopórovitých listnatých drevín, na  dosiahnutie silne zvýrazneného zafarbenia pórov bez následného vytretia (zapracovania).

  • S   Arova Spritzbeize 10901 ff morené diely sú prelakovateľné rozpúšťadlovými ale aj vodouriediteľnými lakmi.

  • Používajte v kombinácii s vhodným vrchným lakovým systémom.

Čistenie náradia
Normy

© adler-lacke.com