Arova Rustica

Ligurien / 4 l

Číslo sortimentnej položky:1000104

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Rozpúšťadlové moridlo pripravené na použitie na báze mikronizovaných pigmentov v kombinácii so špeciálnymi svetlostálymi farbivami pre zvýraznenie pórov a dosiahnutie rustikálneho efektu po morení. Žiadne zdrsňovanie dreva, ako aj veľmi dobrá svetlostálosť.

Použitý roztok rozpúšťadiel neobsahuje aromatické rozpúšťadlá.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • veľmi dobrá svetlostálosť
 • pripravený na použitie
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
 • Na morenie hrubo pórovitých listnatých drevín ako napr. dub, jaseň, mahagón atď., ak sa má docieliť rustikálny efekt so zvýraznenými pórmi.
  Plochy namorené moridlom ADLER Rustica sú prelakovateľné rozpúšťadlovými ako aj vodouriediteľnými lakmi.

Čistenie náradia
Normy

© adler-lacke.com