Solva-Tint

Apricot / 250 ml

Číslo položky:8961614

Spôsob nanášania:

Farebné koncentráty na báze rozpúšťadiel s dobrou svetlostálosťou a vysokou svietivosťou. 
Všetky koncentráty tohto radu je možné medzi sebou miešať v každom pomere, takže môže byť pokryté široké spektrum farebných odtieňov.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • dobrá svetlostálosť
 • farebné odtiene sú navzájom miešateľné
Hmotnosť netto v kg
 • 0,236

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
 • Pre zafarbenie nábytkových a interiérových lakov na báze rozpúšťadiel, ak má byť
  docielený rovnomerný transparentný odtieň bez predchádzajúceho morenia  dreviny (napr. jelša, čerešňa, buk, hruška, javor a i.)
  u zvolených namorených plôch zvolený farebný odtieň prehĺbený alebo má byť trochu zmenený.

© adler-lacke.com