Porentinktur

Weiß / 5 kg

Číslo položky:1204005

Spôsob nanášania:

Pórová  tinktúra na vodnej báze a na báze svetlostálych pigmentov.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • veľmi dobrá svetlostálosť
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 5

Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H411
   Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P391
   Zozbierajte uniknutý produkt.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
 • Pre vytvorenie plôch s tzv. „efektom zvápnenia“, príp. k docieleniu zafarbenia pórov hrubopórovitých drevín krycím spôsobom.

  ADLER Porentinktur 12040 sa používa tak na bezfarebné základovanie prírodných alebo namorených plôch tak aj na otvoreno-pórovité dreviny lakované krycími farbami.

  Prelakovanie  je možné vodou riediteľnými aj PUR lakmi.

© adler-lacke.com