Tiropur NG

Stumpfmatt / 4 kg

Číslo sortimentnej položky:2546104

Spôsob nanášania:

Rýchloschnúci polyuretánový priehľadný lak na povrchy nábytkov. Veľmi dobrá odolnosť voči mechanickému a chemickému namáhaniu, dobré zvýraznenie textúry dreva, dobrá plnivosť, pekná kresba pórov.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • ÖNORM A 1605-12 (nábytkové povrchy)Odolnosť proti chemickým účinkom : 1-B1Správanie sa pri odere: 2-D (≥ 50 U)Správanie sa pri namáhaní poškriabaním : 4-D (≥ 1,0 N)
 • DIN 68861 (nábytkové povrchy)Časť 1:správanie pri chemickej záťaži : 1BČasť 2: správanie pri namáhaní oderom : 2D ( od 50-do150U)Časť 4:. Správanie sa pri namáhaní poškriabaním:4D (>1,0 až ≤1,5 N)
 • Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok: A+
Zvláštne vlastnosti
 • veľmi dobrá svetlostálosť
 • rýchle schnutie
 • A+ emisie prchavých látok
Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Lakovanie silne namáhaných plôch nábytku a celkového vnútorného vybavenia, pre hotelové a školské zariadenia, kuchynského a sanitáneho nábytku: oblasti použitia II až IV podľa rakúskej normy ÖNORM A 1610 – 12.
  • Vhodné na lakovanie plôch bielených vodným roztokom peroxidu vodíka.

Podklad
Podkladový materiál
  • Prosím, dodržiavajte naše pracovné smernice pre PUR-laky.
Zmes
Verdünnung
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy

© adler-lacke.com