PUR-Primer

4 kg

Číslo sortimentnej položky:2529104

Spôsob nanášania:

Rýchloschnúci 2K-PUR-základný lak na báze polyakrylátovej živice/acetobutyrátu celulózy. Veľmi dobré zvýraznenie podkladu, dobrá brúsiteľnosť a plnivosť. Prelakovateľný vodouriediteľnými lakmi.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • rýchle schnutie
 • veľmi dobrá svetlostálosť
Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H304
   Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • H315
   Dráždi kožu.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P331
   Nevyvolávajte zvracanie.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
 • Základovanie pre plnivé, dobre zvýraznené podklady povrchov nábytku v oblasti obývačiek a spální, ktoré majú byť následne povrchovo upravené vodouriediteľnými transparentnými lakmi. Prelakovanie je možné aj rozpúšťadlovými 2K PUR- lakmi.

Zmes
Verdünnung
Čistenie náradia

© adler-lacke.com