Aviva Tirosilc-Color

Basis zum Tönen / 1 l

Číslo sortimentnej položky:408600002011

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • bez zápachu
 • odolný voči znečisteniu
 • vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Vodouriediteľný: áno
Tónovateľný
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P272
   Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
Čistenie náradia

© adler-lacke.com