Lignovit IG Protect

4 l

Číslo sortimentnej položky:5329004

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Bezfarebná ochranná impregnácia na báze vody na ihličnaté drevo. Obsahuje ochranné prostriedky voči účinkom svetla k absorbcii UV-žiarenia a stabilizácii lignínu

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • Vodouriediteľný: áno
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H410
   Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P391
   Zozbierajte uniknutý produkt.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Pre rozmerovo nestabilné a obmezene stabilné drevené diely z ihličnatých drevín v triede použitia 2 a 3.
  • Nie je vhodný pre farebné listnaté deviny ako meranti,mahagón atď.
  • U sibírskej borovice bohatej na živicu môže dôjsť ku skráteniu trvanlivosti povrchovej úpravy.

© adler-lacke.com