We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. Find out more.
OK

Všeobecné obchodné podmienky

Tu nájdete Všeobecné obchodné, dodacie a platobné podmienky spoločnosti ADLER Slovensko s.r.o, amp; Montážna 3, SK- 971 01 Prievidza.

 

 

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

I.1. Tieto Všeobecné obchodné, dodacie a platobné podmienky (dalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti ADLER Slovensko s.r.o.(ďalej len „spoločnosť ADLER“) a kupujúceho pri dodávkach produktov spoločnosti ADLER (ďalej len „tovar“) kupujúcemu na základe jeho objednávky.

I.2. Tieto VOP sú záväzné pre všetkých kupujúcich spoločnosti ADLER, t.j. pre fyzické a právnické osoby, ktoré jej pošlú objednávku.

I.3. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetových stránkach spoločnosti ADLER www.adler.sk. Spoločnost ADLER si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek upraviť. Všetky vzťahy medzi spoločnostou ADLER a kupujúcim, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

I.4. Pri zásielkovom predaji tovaru sa zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou ADLER a spotrebiteľom riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 108/2000 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

I.5. Identifikačné údaje spoločnosti ADLER: IČO: 31580319, identifikačné číslo pre DPH: SK2020467328, daňové identifikačné číslo: 2020467328

II. OBJEDNÁVKA

II.1. Objednávka môže byť spoločnosti ADLER zaslaná poštou, na adresu uvedenú na internetovej stránke spoločnosti, kuriérom na adresu uvedenú na internetovej stránke spoločnosti, faxom na číslo uvedené na internetovej stránke spoločnosti, telefonicky na číslo uvedené na internetovej stránke spoločnosti, telefonicky alebo osobne u príslušného obchodno-technického poradcu, emailom na adresu uvedenú na internetovej stránke spoločnosti alebo elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke spoločnosti. Objednávka podaná alebo doručená spoločnosti ADLER sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne podať objednávku ústne, súhlasí s vyhotovením a archivovaním zvukového záznamu udalosti, ktorá vedie k podaniu objednávky.

II.2. V prípade, že je objednávka neurčitá alebo neúplná, spoločnosť ADLER sa pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza uplynutím lehoty na oznámenie nesúhlasu kupujúceho s potvrdením objednávky podľa čl.III.1 týchto VOP. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú aj dodaním tovaru bez písomného potvrdenia objednávky.

III. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY, DODACIE PODMIENKY.

III.1. Potvrdenie objednávky obsahuje identifikáciu spoločnosti ADLER a kupujúceho, objednávacie číslo, čísla výkresovej dokumentácie, pokiaľ to predmet objednávky vyžaduje, popis predmetu vrátane udania kvality (odtieň, stupeň lesku...), množstvo, mernú jednotku,kúpnu cenu, odmenu za služby podla čl. VI. týchto VOP, sadzbu daní, dodací termín, spôsob a miesto dodania predmetu kúpnej zmluvy, platobné podmienky. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s obsahom potvrdenia objednávky, je povinný uvedenú skutočnosť oznámiť spoločnosti ADLER písomne poštou, emailom alebo faxom, a to najneskôr do 10.00 hod. v nasledujúci pracovný deň po doručení potvrdenia objednávky kupujúcemu. Uplynutím uvedenej lehoty sa považujú údaje v potvrdení objednávky za záväzné pre obe zmluvné strany a kúpna zmluva sa považuje za perfektnú.

III.2. Spoločnosť ADLER dodá kupujúcemu tovar na dohodnuté miesto v pracovné dni a vo svojej pracovnej dobe, prípadne v pracovnej dobe dopravcu, ak bol tovar odoslaný na prepravu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Spoločnost ADLER navrhne termín dodania tovaru v potvrdení objednávky, v závislosti od vopred určených rozvozových dní v jednotlivých regiónoch SR, príp. mimo uvedených rozvozových dní spravidla do nasledujúceho pracovného dňa od uzavretia zmluvy v prípade, že objednávka bude spoločnosti ADLER doručená v pracovné dni najneskôr do 12.00 hod. Na základe dohody zmluvných strán je možné dodanie tovaru aj mimo pracovných dni a mimo pracovného času, na náklady kupujúceho v zmysle čl. VI. týchto VOP. Spoločnosť ADLER je oprávnená dodať tovar aj predčasne. Lehota, v ktorej sa má tovar dodať, uvedená v potvrdení objednávky, začína plynúť odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

III.3. V prípade omeškania s dodaním v deň uvedený v potvrdení objednávky ponesie za také omeškanie zodpovednosť spoločnosť ADLER len vtedy, ak sa preukáže jej hrubá nedbanlivosť pri odovzdávaní predmetného tovaru dopravcovi. V žiadnom prípade však neponesie zodpovednosť za oneskorenie spôsobené skutočnosťami, ktoré nemohol pri vynaložení rozumnej starostlivosti ovplyvniť. Takými skutočnosťami sú okrem zásahu vyššej moci hlavne omeškanie pri technických a logistických problémoch pri preprave a pod. Spoločnosť ADLER nezodpovedá za konanie tretej osoby.

III.4. Vyššou mocou sa rozumejú mimoriadne okolnosti zabraňujúce plneniu povinností, vyplývajúcich zo zmluvy a vzniknutých až po uzatvorení zmluvy, ktoré nemohli byť príslušnými zmluvnými stranami odvrátené, vrátane prevádzkových výpadkov dodávateľov spoločnosti ADLER. Pokiaľ vzniknú okolnosti, ktoré majú povahu vyššej moci a znemožnia plnenie zmluvných povinností spoločnosti ADLER, má spoločnost ADLER právo primerane predĺžit dodaciu lehotu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúcemu týmto nevzniká žiaden nárok voči spoločnosti ADLER.

III.5. Kupujúci je povinný spoločnosť ADLER neodkladne písomne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru. Spoločnosť ADLER nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností kupujúceho podľa tohto bodu.

III.6. Kupujúci je povinný urobiť úkony, ktoré sú potrebné podľa zmluvy a Obchodného zákonníka na to, aby spoločnosť ADLER dodala tovar. Dodaný tovar je kupujúci povinný prevziať. Pokiaľ kupujúci neprevezme tovar v dojednanom čase a na dojednanom mieste, spoločnosť ADLER je oprávnená, pokiaľ netrvá na plnení zmluvy, predať tovar tretej osobe a vyžadovať od kupujúceho náhradu škody zo straty takto vzniknutej alebo, a to podľa vlastného uváženia, nechať tento tovar uskladniť na nebezpečenstvo a náklady kupujúceho vo svojom vlastnom sklade alebo uskladniť tovar v skladisku tretej osoby na účet kupujúceho, od ktorého môže spoločnosť ADLER požadovať úhradu primeraných nákladov, ktoré jej pritom vznikli.

III.7. Spoločnosť ADLER si vyhradzuje právo plniť predmet kúpnej zmluvy aj po častiach, poprípade dodať náhradný predmet namiesto potvrdeného, pokiaľ oblasť použitia a základné vlastnosti predmetu zodpovedajú účelu použitia a pokiaľ uvedené zmeny neprimerane nezatažia kupujúceho alebo mu neprinesú neprimerane výdavky. Ak je dohodnuté, že tovar bude dodávaný po častiach, potom omeškanie na strane predávajúceho, pokiaľ sa týka časti tovaru v zmysle týchto podmienok, neoprávnuje kupujúceho k tomu, aby odstúpil od celej kúpnej zmluvy ako takej.

III.8. Náklady na dodanie tovaru znáša kupujúci, pokiaľ to nie je písomne dohodnuté inak. Najmenšie dodacie množstvo je baliaca jednotka. V prípade, že celková hodnota objednávky tovaru nepresiahne 40,- €, kupujúci je povinný uhradiť spoločnosti ADLER manipulačný poplatok vzmysle aktuálne platného cenníka spoločnosti, pričom náklady za prepravu tovaru bude hradiť spoločnosť ADLER.

III.9. Spoločnosť ADLER si vyhradzuje právo voľby dopravcu. Všetky príplatky za prednostné alebo expresné doručovanie hradí v plnej výške kupujúci.

III.10. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru (prvému) určenému dopravcovi, v prípade, že zmluva zahŕňa povinnosť spoločnosti ADLER odoslať tovar, inak prevzatím tovaru od spoločnosti ADLER kupujúcim, alebo ak tak kupujúci neurobí včas, v čase, keď mu spoločnosť ADLER umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti spoločnosti ADLER. Uvedené neplatí, ak kupujúci využil svoje právo požadovať dodanie náhradného tovaru alebo právo odstúpiť od zmluvy.

IV. AKOSŤ, VYHOTOVENIE A CHYBY TOVARU

IV.1. Pokiaľ nie je dojednaná akosť dodávaného tovaru, dodáva sa tovar v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v zmluve, alebo ak tento účel nie je v zmluve určený, na účel, na ktorý sa taký tovar spravidla používa.

IV.2. Zodpovednosť predávajúceho za chyby, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto chyby boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobila ich spolocnosť ADLER alebo osoby, s ktorých pomocou spoločnosť ADLER plnila svoj záväzok.

IV.3. Spoločnosť ADLER nezodpovedá za chyby tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa chyby týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy. Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru. U polokrycích a lazúrovacích lakov je výsledný farebný efekt a odtieň tvorený farbou samotného dreva, jeho vybrúsením a spôsobom nánosu, základného a vrchného laku. Z uvedeného dôvodu spoločnosť ADLER zodpovedá len za farebný efekt a odtieň požadovaného tovaru uvedený na vzorkovniciach, nezodpovedá však za výsledný farebný efekt a odtieň, ktorý je závislý od vyššie uvedených faktorov.

IV.4. Spoločnosť ADLER si vyhradzuje právo zrušit objednávku alebo jej časť v prípade, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť ADLER bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

IV.5. Chyby tovaru zistené pri kontrole po prechode nebezpečenstva, škody na tovare ako aj chýbajúce množstvo, musia byt spoločnosti ADLER oznámené najneskôr do dvoch pracovných dní po dodaní tovaru do miesta určenia podľa zmluvy. Iné chyby tovaru musia byť oznámené ihneď po ich zistení, najneskoršie však do konca záručnej doby. Oznámenie nedostatkov musí byt vykonané písomne, faxom alebo emailom, doklady musia preukazovať oprávnenosť správy kupujúceho o chybách tovaru. Neoznámenie chýb do vyššie uvedenej lehoty doby má za následok zánik práva kupujúceho z titulu reklamácie chýb tovaru. Reklamovaný tovar musí byť skladovaný až do vybavenia reklamácie oddelene. S reklamovaným tovarom je bez predchádzajúceho súhlasu reklamačného pracovníka spoločnosti ADLER neprípustné disponovať alebo nakladať spôsobom, ktorý by mohol sťažiť alebo znemožniť overenie reklamovaných nedostatkov.

IV.6. Správa kupujúceho o chybách tovaru musí mať písomnú formu. Kupujúci v nej uvedie číslo faktúry, číslo dodacieho listu a objednávacie číslo a popíše chyby, príp. uvedie ako sa prejavujú. Na žiadosť spoločnosti ADLER je kupujúci povinný umožniť prehliadku reklamovaného tovaru. Pokiaľ je reklamácia oprávnená môže spoločnosť ADLER podľa svojho uváženia, buď odstrániť zaistené chyby v priebehu primeranej lehoty, alebo dodať novú dodávku za pôvodných podmienok. Po dohode s kupujúcim je možné reklamáciu riešiť rovnako poskytnutím primeranej zľavy na tovar. Zľava z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez chýb, a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s chybami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie. Akékoľvek iné nároky kupujúcemu neprináležia.

V. VRÁTENIE TOVARU.

V.1. Kupujúci je oprávnený vrátiť nepoškodený, nepoužitý a bezchybný tovar v neporušenom originálnom obale, iba po predchádzajúcom písomnom súhlase spoločnosti ADLER, v lehote do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky, časť kúpnej ceny najviac vo výške 80% bude vrátená kupujúcemu a to formou dobropisu. Náklady za vrátenie tovaru znáša kupujúci. Pokiaľ vracaný tovar nebude vykazovať vlastnosti oznámené kupujúcim, spolocnosť ADLER má právo vrátenie tovaru dodatočne, najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia vráteného tovaru, odmietnuť. Náklady na vrátenie tovaru kupujúcemu podľa prechádzajúcej vety znáša kupujúci.

VI. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY.

VI.1. Spoločnosť ADLER účtuje k potvrdeným cenám za dodanie tovaru náklady za nasledovné sprievodné služby: montážne, skladové a administratívne práce pri neplánovaných zmenách alebo prerušeniach pri plnení predmetu zmluvy, ďalej príplatky za nadčasy, nočnú prácu alebo prácu počas sviatkov, príplatky pri dodaní tovaru mimo pracovných dní alebo mimo pracovného času, príplatky za prednostné alebo expresné doručovanie tovaru alebo dodanie tovaru navyše oproti pôvodnému potvrdeniu objednávky, ďalej náklady na baliaci materiál a poistenie tovaru.

VI.2. Ceny tovaru a služieb vychádzajú z cenníkov spoločnosti ADLER.

VI.3. Kúpna cena, vrátane nákladov za prepravu tovaru, nákladov za sprievodné služby a príplatkov podľa bodu 1 tohto článku VOP, je splatná do 14 kalendárnych dní od vystavenia faktúry. Pri priamom predaji tovaru v mieste sídla spoločnosti ADLER, je kúpna cena, vrátane nákladov za ďalšie služby podľa bodu 1 tohto clánku VOP, vyplácaná v hotovosti do pokladne spoločnosti, splatná pri prevzatí tovaru kupujúcim.

VI.4. Kúpna cena, vrátane nákladov za prepravu,nákladov za sprievodné služby a príplatkov podľa bodu 1 tohto článku VOP, sa považuje za uhradenú dňom pripísania celej sumy v prospech účtu spoločnosti ADLER, dňom uhradenia kúpnej ceny v hotovosti poverenému zamestnancovi spoločnosti ADLER, dňom uhradenia kúpnej ceny v hotovosti do pokladne spoločnosti ADLER alebo dňom uhradenia kúpnej ceny v hotovosti dopravcovi (pokiaľ ide o dodávku na dobierku).

VII. DOKLADY VZŤAHUJÚCE SA NA TOVAR

VII.1. S dodávkou tovaru kupujúci dostane: dodacie listy, faktúru a karty bezpečnostných údajov. Na dodacom liste a faktúre sú uvádzané identifikačné údaje dodávateľa. Karta bezpečnostných údajov je priložená v prípade, ak kupujúci ako podnikateľ k odoberanému tovaru aktuálnu verziu v období posledných 24 mesiacov nedostal.

VII.2. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať hmotnosť a baliace množstvá (počet balíkov, zväzkov ..) a svojim podpisom na prepravných listoch potvrdiť prevzatie tovaru v neporušenom a nepoškodenom stave. Ak tak neurobí, je spoločnosť ADLER oprávnená odmietnuť tovar kupujúcemu odovzdať. V prípade, že je na obaloch zjavné poškodenie, kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu spísať s prepravcom škodový zápis.

VII.3. Dodací list – je umiestnený spolu s faktúrou – daňovým dokladom v obálke umiestnenej na zásielke, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

VIII. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

VIII.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až celkovým zaplatením kúpnej ceny tovaru, podľa čl. VI 4. týchto VOP.

IX. OMEŠKANIE PLATIEB, SANKCIE.

IX.1. Vprípade, že kupujúci neuhradí niektorý zo svojich splatných záväzkov voči spoločnosti ADLER, dostáva sa do omeškania. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny, vrátane nákladov za sprievodné služby a príplatkov podľa čl. VI 1 týchto VOP, je kupujúci povinný zaplatiť spoločnosti ADLER zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania až do úplného zaplatenia dlžnej sumy vrátane úrokov z omeškania podľa ustanovenia § 369 Obchodného zákonníka. Zároveň je kupujúci povinný uhradit všetky náklady spojené s vymáhaním pohľadávky spoločnosti ADLER. Až do úplného zaplatenia všetkých splatných pohladávok voči kupujúcemu má spoločnost ADLER právo pozastaviť alebo zrušiť plnenie už uzavretých zmlúv. Ďalší tovar alebo služby budú kupujúcemu dodané až po uhradení minimálnej hodnoty dodávaného tovaru či služby pred dodaním podľa individuálnej dohody zmluvných strán.

X. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

X.1. Ak by sa niektoré z ustanovení všeobecných obchodných podmienok stalo celkom alebo sčasti neplatným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ich ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy.

X.2. Práva a povinnosti zmluvných strán vo veciach ich vzájomných zmluvných vzťahov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky pričom platí, že kúpne zmluvy sú uzavreté podľa §409 a nasl. zákona c. 513/1991Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník), pokiaľ zmluva alebo tieto všeobecné obchodné podmienky neupravujú jednotlivé ustanovenia dispozitívnej povahy inak. Uvedené neplatí v prípade zásielkového predaja, pri ktorom sa na práva a povinnosti zmluvných strán aplikujú ustanovenia zákona c. 108/2000 Z.z. oochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

X.3. Pre riešenie sporov zmluvných strán sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

Zum ADLER Online-Shop: