We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. Find out more.
OK

Vylúčenie zodpovednosti

1. OBSAH PONUKY ZVEREJNENEJ ONLINE

Autor nepreberá žiadnu záruku za aktuálnost, správnost, úplnost alebo kvalitu poskytovaných informácií. Nároky voci autorovi, ktoré vyplývajú z jeho domnelej zodpovednosti a vztahujú sa na škody hmotného alebo nehmotného charakteru spôsobené používaním alebo nepoužívaním poskytovaných informácií popr. používaním chybných a neúplných informácií, sú zásadne vylúcené, pokial zo strany autora nedošlo k preukázatelne úmyselnému zavinenia alebo k preukázatelnému zavinenia hrubou nedbanlivostou. Všetky ponuky sú nezáväzné a nezakladajú žiadnu povinnost. Autor si výslovne vyhradzuje právo menit, doplnat alebo odstranovat casti stránok, alebo aj celú ponuku bez osobitného oznámenia, prípadne docasne pozastavit, alebo definitívne ukoncit zverejnovanie ponuky.

2. ODKAZY

Pri priamych alebo nepriamych odkazoch na cudzie webové stránky (" hypertextových odkazoch "), ktoré nepatria do oblasti zodpovednosti autora, by záväzok vyplývajúci zo zodpovednosti za škody nadobudol platnost výlucne iba v prípade, že by autorovi bol príslušný obsah známy a súcasne bolo v jeho primeraných technických možnostiach zabránit využívaniu protiprávneho obsahu. Autor týmto výslovne prehlasuje, že mu v case vytvorenia umiestnenia odkazu na stránky nebolo známe, že by tieto stránky mali protiprávny obsah. Na aktuálne a budúce grafické stvárnenie, obsah a pôvod stránok prepojených prostredníctvom odkazov už autor nemá žiadny další vplyv. Preto sa týmto výslovne dištancuje od všetkých obsahov všetkých stránok prepojených prostredníctvom odkazov, ktoré boli zmenené po vytvorení a umiestnení odkazov. Toto konštatovanie platí pre všetky odkazy umiestnené vo vnútri vlastnej internetovej ponuky ako aj pre cudzie záznamy v knihách hostí, diskusných fórach, zoznamoch odkazov, poštových adresároch a všetkých dalších formách databáz zriadených autorom, ktorých obsahu je umožnený externý prístup formou pridávania písomných príspevkov. Za protizákonné, chybné alebo neúplné obsahy a najmä za škody, ktoré vzniknú používaním alebo nepoužívaním informácií poskytovaných takým spôsobom, je zodpovedný samotný poskytovatel obsahu stránky, ktorá je prístupná prostredníctvom príslušných odkazov, nie teda ten, kto prostredníctvom týchto odkazov len sprostredkováva prístup k takto zverejnovaným informáciám.

3. AUTORSKÉ PRÁVO A PRÁVO K OCHRANNÝM ZNÁMKAM

Autor je povinný vynakladat všetko úsilie na to, aby vo všetkých publikáciách zabránil porušovaniu autorských práv k používaným snímkam, grafickým objektom, zvukovým záznamom, videosekvenciám a textom a aby používal iba snímky, grafické objekty, zvukové záznamy, videosekvencie a texty, ktoré bud sám vytvorí alebo nepodliehajú povinnosti získat príslušnú licenciu. Všetky obchodné znacky a ochranné známky používané v súvislosti s obsahom ponúkaným prostredníctvom internetu a prípadne chránené tretími osobami podliehajú bez akýchkolvek obmedzení ustanoveniam aktuálne platného zákona o ochranných známkach a majetkovým právam príslušných zapísaných vlastníkov. Iba na základe samotného uvedenia nemožno vyvodzovat záver, že obchodné znacky alebo ochranné známky nie sú chránené právami tretích osôb! Autorské právo k zverejneným predmetom vytvoreným samotným autorom patrí len autorovi stránok. Rozmnožovanie alebo využívanie takých grafických objektov, zvukových záznamov, videosekvencií a textov v iných elektronických alebo tlacených publikáciách je bez výslovneho súhlasu autora neprípustné.

4. OCHRANA OSOBNÝCH A OBCHODNÝCH ÚDAJOV

Ak v rámci obsahu ponúkaného prostredníctvom internetu existuje možnost zadávania osobných alebo obchodných údajov (e-mailových adries, mien, adries bydliska), uskutocnuje sa to zo strany osoby využívajúce obsah stránok na výslovne dobrovolnom základe. Využívanie všetkých ponúkaných služieb a platenia za ne je - pokial je to technicky možné a splnitelné - dovolené aj bez uvedenia takýchto údajov popr. s uvedením údajov v anonymizovanej podobe. Využívanie kontaktných údajov, ktoré sú zverejnované v rámci informácií obsiahnutých v tiráži alebo porovnatelných informácií a ktoré zahrnajú napríklad poštové adresy, telefónne ci faxové císla a e-mailové adresy, tretími osobami k zasielaniu výslovne nevyžiadaných informácií nie je dovolené. Pri porušení tohto zákazu si výslovne vyhradzujeme právo na uplatnenie právnych krokov voci zasielatelom takzvaných spamov na e-mailové adresy.

5. PRÁVNA ÚCINNOST TOHTO VYLÚCENIA ZODPOVEDNOSTI

Toto vylúcenie zodpovednosti je potrebné považovat za súcast obsahu ponúkaného prostredníctvom internetu a obsahujúceho odkaz na túto stránku. Ak by niektoré súcasti tohto textu alebo formulácie obsiahnuté v tomto texte nezodpovedali, už nezodpovedali alebo len ciastocne zodpovedali platnému právnemu stavu, zostávajú tým zostávajúce casti dokumentu nedotknuté zo strán svojho obsahu i platnosti.

6. ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI V SÚVISLOSTI S VYUŽÍVANÍM SLUŽIEB SPOLOCNOSTI GOOGLE

Tieto webové stránky využívajú službu Google Analytics, co je služba umožnujúca analyzovanie obsahu webových stránok vyvinutá spolocnostou Google Inc. (Dalej " Google "). Služba Google Analytics používa takzvané súbory " cookie ", teda textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom pocítaci a ktoré umožnujú vykonávanie analýz vašich návštev týchto webových stránok. Informácie o vašom používaní týchto webových stránok (vrátane vašej IP adresy), ktoré sú vytvárané jednotlivými súbory cookie, sú prenášané do serveri spolocnosti Google v USA, kde sa tiež ukladajú. Spolocnost Google bude tieto informácie využívat na vyhodnocovanie vašich návštev webových stránok, na zostavovanie správ o aktivitách uskutocnovaných na webových stránkach pre prevádzkovatela webových stránok a poskytovanie dalších služieb spojených s používaním webových stránok a Internetu. Spolocnost Google bude tieto informácie tiež odovzdávat tretím osobám, ak je to požadované príslušnými zákonmi alebo ak tieto tretie osoby príslušné údaje spracovávajú na základe poverenia spolocnostou Google. Spolocnost Google nebude vašu IP adresu v žiadnom prípade spájat s inými dátami, ktoré používa alebo spracúva. Inštalácii súborov cookie môžete zabránit zodpovedajúcim softvérovým nastavením svojho internetového prehliadaca; upozornujeme vás však na to, že v tomto prípade môže nastat situácia, že nebudete môct využívat všetky funkcie týchto webových stránok v ich plnom rozsahu. Tým, že tieto webové stránky používate, súcasne prehlasujete, že udelujete súhlas so spracovaním zhromaždených údajov o vašej osobe spolocnostou Google zhora popísaným spôsobom a ku zhora uvedenému úcelu. Svoj súhlas so zhromaždovaním a ukladaním osobných údajov môžete kedykolvek s trvalou úcinnostou odvolat. Pokial ide o diskusiu o používaní analytických nástrojov pracujúcich s úplnými IP adresami, chceli by sme upozornit na skutocnost, že tieto webové stránky používajú službu Google Analytics s príponou " _anonymizeIp ()", co znamená, že IP adresy sú dalej spracovávané iba v skrátenej forme, aby bola vylúcená možnost ich priameho priradovania konkrétnym osobám.

Zum ADLER Online-Shop: